När gäller garantin

Våra tätskiktsgarantier gäller under förutsättning att; tätskiktet är levererat av Takcentrum, installationen utförts enligt anvisningar från leverantören, installationen utförts i enlighet med gällande normer, installationen utförts av Takcentrums certifierade T-Team entreprenörer. Alla relevanta fakturor är till fullo betalda. Garantin börjar gälla direkt efter slutbesiktning

Vi utfärdar endast garantibevis för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy. För att garantin ska gälla förutsätter vi att tätskikten kommer från Takcentrum som leverantör samt att våra riktlinjer, våra leverantörers läggningsanvisningar och Hus AMA, i nämnd ordning, följs vid projektering och byggande.

T-Garantier är samlingsnamnet på alla våra tak och tätskiktsgarantier. T-Garantier innehåller flera typer av tätskiktsgarantier som garanterar att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbytte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

Förutom de villkor som nämndes ovan så gäller garantin under förutsättning att:
•  Tätskiktet är levererat av Takcentrum Sverige AB
•  Taktäckningen utförts enligt Takcentrums riktlinjer
•  Taktäckningen utförts enligt anvisningar från leverantören/tillverkaren
•  Taktäckningen utförs i enlighet med gällande normer från Hus AMA och RA, alltid senaste utgåvan
•  Taktäckningen utförs av Takcentrums certifierade T-Team entreprenör
•  Alla relevanta fakturor är till fullo betalda

Garantin börjar gälla direkt efter slutbesiktning.

Jämförelse mellan Hus AMA 14 och materialleverantöres riktlinjer visar på vissa skillnader i detaljutförande för vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak som återfinns bl. a under koden JSE.15 i Hus AMA 14 och RA Hus 14. Dessa skillnader kan i vissa fall uppfattas som skärpningar och i andra fall som lättnader.

I våra bedömningar för eventuella anmälda skadefall rekommenderar vi skärpningar i detaljutförande om avvikelser från Hus AMA 14 uppstår. Projektör och beställare får dock själva välja utförande så länge detta är av högre kvalitet än det som försäkringsgivaren kräver.

Generellt ställs krav på att tätskiktet som används för takläggning skall vara dimensionerat enligt Byggforskningsrådets rapport R57:1990 avseende klassificering av funktionskrav och utförandemetod. Dessa krav för klassificering och utförandemetod återfinns också under JSE i Hus AMA 14 och RA Hus 14. Vidare gäller övriga krav i Hus AMA 14, RA Hus 14 och AMA-nytt och Boverkets Byggregler, BBR. Takcentrums tätskitsprodukter uppfyller dessa krav.

Krav ställs också på att infästningsplan skall upprättas (se under JSE.15 i Hus AMA 14 samt JSE och YSK.2 i RA Hus 14) när man utför mekanisk infästning av tätskiktet på underlaget. Dessa infästningsplan skall skickas och godkännas av Takcentrum.

Underlag
Vi förutsätter att underlaget utgörs av trä eller plywood med not och spont, mineralull, kork, cementbunden träull, lättbetong, betong, cellglas, cementbundna fiberplattor eller styrencellplast med en densitet av minst 15 kg/m3. Övriga krav som ställs på underlaget motsvarar de som finns i Hus AMA 14.

Takavvattning
Avstånd mellan brunnar skall vara högst 15 m och ca 500 m2 per brunn förutsatt att dessa har en utloppsdiameter på 110 respektive 90 mm. I RA Hus 14 anges under JSE att avståndet mellan brunnar bör vara 12-15 meter och den avvattnade ytan inte bör överstiga 225 m2.

På befintliga tak rekommenderas att nya brunnar installeras om vattensamlingar djupare än 30 mm bildas. Takbrunn placeras mellan pelare eller där den naturliga lågpunkten finns.

Ränndal bör vara horisontal. Enligt Hus AMA 14 JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag får ränndal vara horisontal (ytterbjälklag har normalt en låg lutning 1:100), yttertak har vanligen större lutning. Ränndal längs med vertikal utformas med rak kil monterad så att ränndals mitt blir i centrum av takbrunn vilket är ett förtydligande av exempelvis fig JSE.151-6/1 i Hus AMA 14, se även JSE.151-6 i RA Hus 14.